WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thông báo về trở ngại kỹ thuật

Thưa bạn đọc,

Trang nhà Đàn Chim Việt hiện đang gặp những trở ngại kỹ thuật khiến hình ảnh không hiển thị được. Tình trạng này có thể kéo dài trong vài ngày.

Bộ phận kỹ thuật đang cố gắng khắc phục sự cố để sớm đưa trang web trở lại hoạt động bình thường.

Xin thành thật cáo lỗi.

BBT Đàn Chim Việt

1 Phản hồi cho “Thông báo về trở ngại kỹ thuật”

  1. vĩnh tiến says:

    ” Xin thành thật cáo lỗi. ” BBT

    Dạ ,không có chi !!!

    Tiện đây xin BBT điều chĩnh dùm cái “THEO DÒNG SỰ KIỆN” vì nó rất là vô lý như đả từng góp ý trước đây . Còn nếu BBT thấy nó có lý thì … thôi !

Phản hồi