WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Phác thảo chân dung người Việt ở Mỹ

Một nghiên cứu lớn về cộng đồng người gốc Á tại Mỹ cho hay số lượng cử tri người Việt theo đảng Cộng hòa hay Dân chủ hiện ngang nhau.

Để so sánh, 50% người Mỹ gốc Á theo đảng Dân chủ và chỉ có 28% theo Cộng hòa.
Bấm Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew, công bố hôm 19/6, cho hay 35% người Mỹ gốc Việt bỏ phiếu hoặc có xu hướng bầu cho đảng Cộng hòa, trong khi 36% theo Dân chủ.

Đây là một nghiên cứu công phu về người gốc Á tại Mỹ của một tổ chức đặt ở Washington, thường được tin cậy về các đánh giá xung quanh tình trạng nhập cư lậu.
Họ làm khảo sát với 3,511 người thuộc sáu nhóm người gốc Á lớn nhất – người Hoa, Philippines, Ấn Độ, Việt Nam, Triều Tiên và Nhật Bản.

Cộng đồng người Việt đứng thứ tư trong các nhóm Á châu, với hơn 1,7 triệu người, chiếm 10% trong tổng số người Mỹ gốc Á.

Lạc quan

Nghiên cứu này cho biết người Mỹ gốc Việt là cộng đồng lạc quan, với 83% người được hỏi nói rằng có thể thăng tiến nếu chịu khó.

48% nói con cái của họ sau này sẽ có đời sống tốt hơn.

Thu nhập trung bình của một hộ gia đình người Việt là 53,400 đôla. Toàn bộ cộng đồng gốc Á có thu nhập hộ gia đình là 66,000 đôla, trong khi một hộ gia đình trung bình ở Mỹ chỉ có thu nhập 49,800 đôla.

Trong số người trên 25 tuổi, chỉ có 19% người Việt có bằng đại học, và 7% có bằng cấp cao hơn. Còn trong cộng đồng gốc Á, nhìn chung 29% có bằng đại học; còn tính cả nước Mỹ, 18% người Mỹ có bằng đại học, và 10% có bằng cao hơn.

Chỉ có 31% người Việt trên 18 tuổi nói tiếng Anh “rất tốt”, so với 53% người Mỹ gốc Á.
84% người Mỹ gốc Việt trên 18 tuổi là sinh ra ngoài nước Mỹ.

Thống kê về người Mỹ gốc Việt
48% nói con cái của họ sau này sẽ có đời sống tốt hơn.

Thu nhập trung bình của một hộ gia đình 53,400 đôla.

19% người Việt có bằng đại học

7% có bằng cấp cao hơn

84% người Mỹ gốc Việt trên 18 tuổi sinh ra ở nước ngoài

61% nói mình không giống người Mỹ

Thống kê cũng cho biết 57% người Mỹ gốc Việt có gia đình, so với 51% người Mỹ.
Nếu tính số lượng đăng ký kết hôn từ 2008 đến 2010, 73% Việt kiều lấy người gốc Việt, còn 9% lấy người gốc Á, và 18% kết hôn với người sắc dân khác.

‘Không phải Mỹ’

Khoảng một nửa người Mỹ gốc Á nói họ rất khác với một người Mỹ ‘đúng nghĩa’. Có đến 52% người gốc Hoa, 57% người gốc Ấn và 61% người gốc Việt có cảm giác này.
Nghiên cứu của Pew nói 18.2 triệu người gốc Á đã trở thành nhóm thiểu số tăng mạnh nhất, và hiện chiếm 6% dân số Mỹ.

Người gốc Ấn có tỉ lệ tốt nghiệp đại học cao nhất (32%) và có thu nhập hộ gia đình cao nhất (88.000 đôla).

Cộng đồng người gốc Hoa chiếm số lượng lớn nhất với hơn 4 triệu người. 25% người Mỹ gốc Hoa có bằng đại học, và 26% có bằng cao hơn.

Thu nhập trung bình của hộ gia đình gốc Hoa là 65.050 đôla.

Nghiên cứu cho biết người gốc Việt là nhóm duy nhất đến Mỹ chủ yếu trong tư cách tị nạn chính trị. Các nhóm khác tâm sự họ đến Mỹ chủ yếu vì lý do kinh tế, giáo dục và gia đình.

Tin BBC

 

Phản hồi