WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Công an cướp đất, bắt cóc, đánh người tàn bạo ở Dương Nội”

 1. Lục Vân Tiên says:

  CƯỚP NGÀY
  Cộng sản ngày xưa cướp chính quyền,
  Quen nghề cường đạo lẽ đương nhiên!
  Đoạt vàng tư sản, chia nhau hưởng,
  Chiếm đất nông dân, kiếm lợi riêng.
  Độc lập – Tự do, vui chẳng thấy,
  Đại đồng – Hạnh phúc, khổ triền miên.
  Cướp đêm là giặc, cướp ngày đảng,
  Tham nhũng mười thằng, chín uỷ viên!

 2. Nguoi việt says:

  Đây là tà quyền không phải chính quyền

Phản hồi