WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Đặng Chí Hùng VN Film Club Phỏng vấn Đỗ Thị Minh Hạnh”

  1. Thala says:

    Đặng Chí Hùng nói chuyện hay thiệt,như có thần nhập !

  2. Chế Mân says:

    Cô Minh Hạnh dáng người nhỏ nhắn nhưng có tính khí,cung cách, tố chất của người vĩ đại !

Phản hồi