WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

When uncle red turns green

when uncle red turns green

2 Phản hồi cho “When uncle red turns green”

  1. TT says:

    Năm 2003 một anh tour guide người miền Bắc ( nguyên trước là bộ đội) nói với đoàn khách du lịch từ Hoa Kỳ là các bác, các cô các chú có biết bác Hồ không ạ? khi trước bác Hồ được mọi người quý mến, nhưng nay giá trị của bác Hồ thua một bác khác rất xa, các bác, các cô các chú có biết bác đó tên là gì không? cả đoàn đều yên lặng, một lúc sau anh tour guide đó mới chậm rãi nói, thưa đó là “bác đô” ạ! 100″bác đô” hơn 1 triệu bác Hồ theo thời giá hiện nay ( 2003)!

  2. Bà Ba says:

    Kỳ Văn Cục ! Ông vẽ tuyệt vời ! Ông vẽ tranh mà văng cục vào mặt chúng !!
    Vẽ nữa đi ông ! Cùng với Ba Bui, mấy ông đánh chúng, chúng sợ thấy tía chúng, hơn chục bài viết mỉa !

Leave a Reply to Bà Ba