WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “70 năm mùa thu chết”

  1. Peter Hô` says:

    70 năm mùa thu chết…tiệt August 1945

  2. TT says:

    Hình ông BABUI vẽ thật tuyệt cú mèo: cáo Hồ đem Mác, đem Mao vào để đất nước Việt Nam mất Độc Lập, dân Việt nghèo hèn và mất hết Tự Do kể từ mùa Thu chết tiệt đó!

    Hoan hô ông Babui!

Phản hồi