WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thăng đang giám định y khoa mùi cóc chết XHCN

Thăng đang giám định y khoa mùi cóc chết  XHCN

Thăng đang giám định y khoa mùi cóc chết XHCN

1 Phản hồi cho “Thăng đang giám định y khoa mùi cóc chết XHCN”

  1. TT says:

    Đinh La Thăng sau khi khám nghiệm báo cáo với 4 TỐT : Sang- Trọng- Hùng Dũng như sau:
    ” Không chấy muì tiền mà chỉ thấy mùi phân thôi!”

Phản hồi