WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:11:pm 30/07/15 Đăng ngày “July 30th, 2015”

Cambodia ca ngợi quân đội Trung Quốc

Cambodia ca ngợi quân đội Trung Quốc

Bát Nhất – 1 tháng 8 là ngày thành lập quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Hôm nay, Bộ Quốc phòng Cambodia đã ngỏ lời rằng quân đội Cambodia đang kề vai sát cánh với quân đội Trung Quốc để cùng giữ gìn ổn định trong khu vực. Trong buổi chiêu đãi trọng thể [...]

10:11:pm 30/07/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »