WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:55:pm 15/07/15 Đăng ngày “July 15th, 2015”

Chúng ta đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ, hay cho lá cờ vàng?

Chúng ta đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ, hay cho lá cờ vàng?

Câu hỏi tôi thường hỏi nhiều người là: Mục tiêu cuối cùng, và ưu tiên cao nhất chúng ta đang tranh đấu cho: Một Việt Nam dân chủ, hoặc cho lá cờ vàng? Đồng ý với quan điểm và hầu hết nội dung bài viết của anh Hieu Van Ngo: “Cuộc Đấu Tranh Cho Tự [...]

03:55:pm 15/07/15 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »