WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:38:pm 18/07/15 Đăng ngày “July 18th, 2015”

Ván cờ bất tận

Ván cờ bất tận

Hàng nước của chị Huệ gói gọn trong một cái làn, trong làn chứa một phích nước nóng, một cái ấm tích, vài cái chén và mấy bọc nilon. Thuốc lá chỉ để trong cái túi đeo. Còn mấy bọc nilon là để đựng mấy bộ cờ nhựa, bàn nilon. Loại cờ nhựa rẻ tiền [...]

04:38:pm 18/07/15 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Mỹ mời Tổng Bí thư sang thăm từ năm 2012

Mỹ mời Tổng Bí thư sang thăm từ năm 2012

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Mỹ mời ông sang thăm từ năm 2012, tức là 3 năm nay rồi, cân nhắc lắm xem có đi không rồi mới quyết định. Ngày 18-7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên trong đơn vị bầu cử số 1, [...]

04:28:pm 18/07/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

TBT Nguyễn Phú Trọng níu tay cựu thù để cứu đảng[2]

TBT Nguyễn Phú Trọng níu tay cựu thù để cứu đảng[2]

Hoa Kỳ lãnh đạo Thế giới Tự do, luôn luôn dùng yêu sách Dân chủ, Tự do và Nhân quyền làm căn bản thì liệu có thể hỗ trợ cho một chế độ độc tài như đảng cộng sản Việt Nam tồn tại?

09:00:am 18/07/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cái ôm răng và môi của Trương Cao Lệ và Trọng Lú

Cái ôm răng và môi của Trương Cao Lệ và  Trọng Lú

01:27:am 18/07/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »