WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:34:pm 24/07/15 Đăng ngày “July 24th, 2015”

Vài chuyện ở Paris mùa hè 2015

Vài chuyện ở Paris mùa hè 2015

Nói tới mùa hè là nói tới du lịch, mua sắm và ăn chơi . Kinh tế của nhiều nước ngày nay khá lên được cũng nhờ ngành du lịch mở mang . Mà nhìn chung chính ngành dịch vụ đóng góp phần quan trọng cho kinh tế quốc gia . Pháp từ nhiều năm [...]

03:34:pm 24/07/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhân quyền: Từ độc tài sang dân chủ

Nhân quyền: Từ độc tài sang dân chủ

Nói đến độc tài, nhân quyền, dân chủ là nói đến quyền lực thuộc về ai. Nhân cuộc tuyệt thực vận động cho nhân quyền bài viết xin được tóm tắt sự liên hệ giữa độc tài, nhân quyền và dân chủ. Độc tài dựa trên lãnh tụ, áp bức và tuyên truyền Một thể [...]

02:14:pm 24/07/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vài suy nghĩ tản mạn về chuyến thăm Mỹ của ông Trọng

Vài suy nghĩ tản mạn về chuyến thăm Mỹ của ông Trọng

  Chuyến thăm Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng đã để lại những ý kiến bình luận khác nhau. Báo chí lề phải được dịp ca ngợi thành tích đối ngoại mang tính lịch sử của Đảng CSVN. Báo chí lề trái mà chủ yếu là các báo mạng đưa ra những ý kiến nhận [...]

01:53:pm 24/07/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »