WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Khí phách Nguyễn Mai Trung Tuấn

Khí phách Nguyễn Mai Trung Tuấn

03:09:pm 24/11/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Terror in Little Saigon

Terror in Little Saigon

09:56:am 14/11/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Hàn gắn quan hệ Chư hầu

Hàn gắn quan hệ Chư hầu

11:22:am 11/11/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Táp Cạn Bình “tâm tư”

Táp Cạn Bình “tâm tư”

04:13:am 07/11/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

No u No xi

No u No xi

02:29:am 06/11/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Misfortune cookie

Misfortune cookie

02:18:pm 03/11/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Lãnh tụ hồng vệ binh Ba Đình

Lãnh tụ hồng vệ binh Ba Đình

02:36:am 27/10/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Heo giống Bắc Kinh

Heo giống Bắc Kinh

04:44:pm 23/10/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Thông tin chính phủ

Thông tin chính phủ

02:25:pm 21/10/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Hạt giống đỏ

Hạt giống đỏ

10:25:am 18/10/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Kỳ phùng địch thủ ai thắng ai?

Kỳ phùng địch thủ ai thắng ai?

02:06:pm 15/10/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Khỉ đít đỏ và barcode TPP

Khỉ đít đỏ và barcode TPP

01:52:pm 11/10/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Hello Europe

Hello Europe

02:25:pm 06/10/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Vùng lên ngư dân Cam Ranh anh hùng

Vùng lên ngư dân Cam Ranh anh hùng

06:50:am 04/10/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Thắng giặc Mỹ ta xây dựng gấp 10 lần xưa

Thắng giặc Mỹ ta xây dựng gấp 10 lần  xưa

03:35:pm 29/09/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Chào mừng Giáo Hoàng

Chào mừng Giáo Hoàng

02:10:pm 23/09/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Luật báo chí phức tạp và nhạy cảm

Luật báo chí phức tạp và nhạy cảm

12:40:pm 20/09/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Giống chó mới

Giống chó mới

05:24:am 06/09/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

70 năm cướp

70 năm cướp

12:15:am 02/09/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Duyệt binh mừng ngày 2 tháng 9

Duyệt binh mừng ngày 2 tháng 9

01:03:am 31/08/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Ngày cướp nước 2-9

Ngày cướp nước 2-9

02:17:pm 27/08/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Chuyện xưa tích cũ nhân ngày 2 tháng 9

Chuyện xưa tích cũ nhân ngày 2 tháng 9

02:36:pm 24/08/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Ngôi nhà Việt Nam ở Milan

Ngôi nhà Việt Nam ở Milan

03:46:pm 20/08/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

70 năm mùa thu chết

70 năm mùa thu chết

06:23:pm 17/08/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đối thoại chiến lược

Đối thoại chiến lược

01:05:am 11/08/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Phác thảo tượng đài Sơn La 1400 tỷ

Phác thảo tượng đài Sơn La 1400 tỷ

01:05:am 07/08/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Lũ con hoang khát vọng đoàn tụ

Lũ con hoang khát vọng đoàn tụ

03:48:pm 02/08/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Mã Quy

Mã Quy

02:26:pm 23/07/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Vùng hạ cánh an toàn của đồng rận và đồng chí Thanh heo

Vùng hạ cánh an toàn của đồng rận và đồng  chí Thanh heo

12:54:am 23/07/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Cái ôm răng và môi của Trương Cao Lệ và Trọng Lú

Cái ôm răng và môi của Trương Cao Lệ và  Trọng Lú

01:27:am 18/07/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »