WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Quà biếu của Formosa cho BCT Ba Đình

Quà biếu của Formosa cho BCT Ba Đình

01:04:am 29/04/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Vi môi trường trong sạch cho Việt Nam

Vi môi trường trong sạch cho Việt Nam

01:37:am 27/04/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Vũng Áng resort

Vũng Áng resort

02:09:am 24/04/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đồng bằng sông cửu long

Đồng bằng sông cửu long

11:36:am 14/04/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Luật tiếp cận thông tin của khỉ đít đỏ Ba Đình

Luật tiếp cận thông tin của khỉ đít đỏ Ba  Đình

03:08:pm 09/04/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Bảo mẫu Kim Ngân

Bảo mẫu Kim Ngân

02:34:pm 06/04/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Quốc hội là sân chơi của Trọng lú

Quốc hội là sân chơi của Trọng lú

04:56:am 02/04/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Quan hệ chư hầu

Quan hệ chư hầu

01:16:am 29/03/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Phiên tòa kangaroo Ba Đình

Phiên tòa kangaroo Ba Đình

05:58:pm 24/03/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đồng bằng sông Cửu Long bị tình đồng chí môi răng bức tử

Đồng bằng sông Cửu Long bị tình đồng chí môi răng bức tử

06:10:pm 17/03/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Gạc Ma – Vòng tay bất nghĩa

Gạc Ma – Vòng tay bất nghĩa

03:33:pm 12/03/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Biển Sầm Sơn dậy sóng

Biển Sầm Sơn dậy sóng

05:06:pm 06/03/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Welcome to Vietnam zoo of horror

Welcome to Vietnam zoo of horror

06:49:pm 26/02/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Hoàng Sa SOS

Hoàng Sa SOS

02:23:am 22/02/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Tàu lạ xông biển đầu năm

Tàu lạ xông biển đầu năm

05:38:pm 19/02/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Kiểu dân chủ đứt đuôi con nòng nọc

Kiểu dân chủ đứt đuôi con nòng nọc

02:25:pm 11/02/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Chúc mừng năm mới

Chúc mừng năm mới

03:24:pm 02/02/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Phen nầy toàn thắng ắt về Ta

Phen nầy toàn thắng ắt về Ta

03:00:pm 26/01/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Yêu nước từ xa

Yêu nước từ xa

04:52:am 24/01/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Gừng càng già càng cay

Gừng càng già càng cay

04:08:pm 21/01/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Thông báo cần người

Thông báo cần người

12:14:pm 16/01/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Dự đoán thời tiết cho ĐH 12

Dự đoán thời tiết cho ĐH 12

04:23:pm 05/01/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Tàu lạ xông biển đảo đầu năm

Tàu lạ xông biển đảo đầu năm

03:13:pm 02/01/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Merry Christmas

Merry Christmas

02:19:am 22/12/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Luật sư Đài và luật rừng 88

Luật sư Đài và luật rừng 88

06:08:pm 16/12/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Chúc mừng Việt Khang

Chúc mừng Việt Khang

03:07:pm 14/12/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Happy human rights day

Happy human rights day

04:53:pm 06/12/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Climate change conference

Climate change conference

04:42:pm 02/12/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Vươn ra biển lớn

Vươn ra biển lớn

02:41:am 30/11/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Lời thề Lê Văn Tám

Lời thề Lê Văn Tám

04:06:pm 29/11/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »