WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Gạc Ma – Vòng tay bất nghĩa”

 1. Thiến Heo says:

  tay ôm đồng đội gạc ma
  tay ôm đồng chí đại ca dách thùng
  khoai lang tháng rưỡi khoai sùng
  tin thằng giặc cộng tin thằng khùng dễ hơn

 2. quandannambo says:

  Tôi đề-nghị họa-sỷ Ba Bui vẽ hình người dân ốm lòi xương sườn, đang ngồi quậy nồi cháo. Sau lưng ông ta, hai đứa con rách rưới, ốm yếu hơn cả cha mình, chúng đang nhìn nồi cháo thèm chãy nước miếng. Trước mặt người dân là 2 cán-bộ đảng-viên béo tốt hồng-hào. Tay mỗi anh cầm cái thìa bự tổ chãng.
  Cám ơn rất nhiều.

Phản hồi