WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:06:am 10/03/16 Đăng ngày “March 10th, 2016”

Tâm tình gửi anh Bích từ Manila

Tâm tình gửi anh Bích từ Manila

Chúng tôi chỉ còn cách quê hương có một vùng biển ngắn, vùng biển mà cách đây gần nửa thế kỷ hàng triệu con dân Việt đã phải vượt qua trong mong manh sống chết để được sống trong tự do hạnh phúc – mà giờ đây chúng tôi cùng hương linh anh Bích đang hướng tới, với niềm tin và cam kết cùng nhau sớm mở ra được thời đại phục hưng mới cho dân tộc: thời đại Đại Việt 2000. Thời đại chấm dứt quá trình vong thân Việt, lưu vong Việt, quá trình từ Thái Sơn đến Động Đình Hồ đến Phong Châu, rồi tiếp tục Nam tiến đến Cà Mâu và ngày nay tràn ra toàn thế giới. Chấm dứt lưu vong và vong thân để trở lại xây dựng môt Đại Việt 2000 trong một vùng ĐNÁ anh em, thịnh vượng, nhân bản và tự do.

10:06:am 10/03/16 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Những Cánh Bèo Trôi Ở Bangkok

Những Cánh Bèo Trôi Ở Bangkok

Xin cảm ơn những giọt mồ hôi, cũng như nước mắt, tảo tần/thương khó của tất cả những người bạn trẻ – những con dân Việt tha hương đang góp phần (không nhỏ) để để giữ cho dân tộc này chưa đến nỗi phải bị bị diệt vong.

02:30:am 10/03/16 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bầu cử 2016: John Kasich, cứu cánh của đảng Cộng Hòa?

Bầu cử 2016: John Kasich, cứu cánh của đảng Cộng Hòa?

Mặc dù ông Bloomberg chưa tuyên bố ủng hộ ai, nhưng những người thân cận với ông đều nói “nếu bà Clinton yêu cầu, ông sẵn sàng đứng ra vận động cho bà Cựu Ngoại Trưởng”

02:11:am 10/03/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »