WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:53:pm 13/03/16 Đăng ngày “March 13th, 2016”

Liệu Việt Nam có thể tự cải cách?[4]

Liệu Việt Nam có thể tự cải cách?[4]

Liệu đảng cộng sản Việt Nam có thay đổi hay không là một câu hỏi lớn

04:53:pm 13/03/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chiếc ghế trống nhưng quá đầy

Chiếc ghế trống nhưng quá đầy

Hội nghị Biển Đông lần 2 dành 1 ghế trống để tưởng nhớ Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, diễn giả của hội nghị qua đời khi trên đường đến tham dự.

04:09:am 13/03/16 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Cộng đồng người Việt ở Mỹ nên dồn phiếu cho tỷ phú Donald Trump

Cộng đồng người Việt ở Mỹ nên dồn phiếu cho tỷ phú Donald Trump

Cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ có đến 1.800.000 người trong đó có đến 1 triệu người có quyền đi bầu

03:48:am 13/03/16 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chuyện kinh tế và vấn đề công bằng xã hội

Chuyện kinh tế và vấn đề công bằng xã hội

Trong một gia đình mỗi người có khả năng, sức khỏe riêng, các gia đình cũng có sự thông minh, khôn ngoan khác nhau….

12:00:am 13/03/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »