WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:33:pm 01/03/16 Đăng ngày “March 1st, 2016”

Cối xay thịt người

Cối xay thịt người

Chiếc loa công cộng treo trên nóc nhà bắt đầu ra rả kêu gọi toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Nó ca ngợi đời sống nông thôn ấm no, hạnh phúc.

03:33:pm 01/03/16 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Liên kết vượn – Bộ Quốc phòng

Liên kết vượn – Bộ Quốc phòng

03:01:pm 01/03/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Những điều đáng biết về Super Tuesday 2016

Những điều đáng biết về Super Tuesday 2016

Khi nói đến những người có thể thành công, cũng cần phải nói đến những người không có hy vọng thành công.

10:30:am 01/03/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »