WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:00:am 26/03/16 Đăng ngày “March 26th, 2016”

Một quan niệm sai lầm: CNXH vì công nhân lao động

Một quan niệm sai lầm: CNXH vì công nhân lao động

Ngày nay, Pháp vẫn còn đảng cộng sản nhưng chỉ là cái xác ướp.

12:00:am 26/03/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »