WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:59:am 02/03/16 Đăng ngày “March 2nd, 2016”

Đọc Tháng Ba Gẫy Súng của Cao Xuân Huy

Đọc Tháng Ba Gẫy Súng của Cao Xuân Huy

Cao Xuân Huy sinh năm 1947, chết năm 2010. Hồi ký được viết năm 1984 sau khi ông Huy vượt biên (1982) qua tới Mỹ

04:59:am 02/03/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Kỉ niệm 10 năm bản tuyên ngôn lịch sử

Kỉ niệm 10 năm bản tuyên ngôn lịch sử

Chúng ta rất mừng là qua phong trào đấu tranh ngày càng mạnh của dân oan, của công nhân, lao động, của tín hữu các tôn giáo bị chèn ép, của giới trẻ… đã nảy sinh nhiều chiến sĩ dân chủ rất kiên cường, dày dạn và có năng lực

04:48:am 02/03/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Xung quanh việc tài khoản TVT bị Youtube khóa vĩnh viễn

Xung quanh việc tài khoản TVT bị Youtube khóa vĩnh viễn

Ròng rã hơn 1 năm trời với 4 – 5 lần gửi công văn khiếu nại việc vi phạm bản quyền đối với kênh Youtube Yamaha Trung Tá tới Tổng giám đốc VTV, nhưng chưa bao giờ nhận được văn bản trả lời chính thức từ lãnh đạo VTV, cực chẳng đã anh Bùi Minh [...]

04:14:am 02/03/16 | Đăng tại KHOA HỌC, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »