WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:13:am 19/03/16 Đăng ngày “March 19th, 2016”

“Dân chủ đến thế là cùng” lại được mang ra sử dụng

“Dân chủ đến thế là cùng” lại được mang ra sử dụng

Theo bản tin gởi đi từ Hà Nội vào ngày 18/3/2014, của hãng thông tấn Bloomberg thì Quốc hội Việt Nam khóa 13 sắp mãn nhiệm sẽ nhóm họp một phiên bất thường vào cuối tháng này để bỏ phiếu bãi nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đây là một động thái không bình thường. [...]

10:13:am 19/03/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Một nghị sĩ Đức bay sang VN để dự phiên xử Anh Ba Sàm

Một nghị sĩ Đức bay sang VN để dự phiên xử Anh Ba Sàm

Ông Martin Patzelt cho biết, Quốc hội Đức đã đồng ý để ông tham dự và quan sát phiên tòa với tư cách nghị sĩ.

06:36:am 19/03/16 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Mỹ tính mở kho hậu cần quân sự ở Việt Nam

Mỹ tính mở kho hậu cần quân sự ở Việt Nam

Việc lưu trữ các thiết bị quân sự Mỹ tại Campuchia và Việt Nam có thể xem là sự hiện diện thường trực quy mô nhỏ của quân đội Mỹ trong khu vực.

06:31:am 19/03/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »