WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:46:pm 16/03/16 Đăng ngày “March 16th, 2016”

Công an huyện Lâm Hà kích động người dân chửi bới, đe dọa giết gia đình và bạn bè Minh Nhật

Công an huyện Lâm Hà kích động người dân chửi bới, đe dọa giết gia đình và bạn bè Minh Nhật

Được biết, hiện nay, các an ninh mặc thường phục đã lập chốt chắn, dựng bạt, căng dây không cho đoàn Sài Gòn ra về.

04:46:pm 16/03/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Mấy ai hiểu được đàn ông

Mấy ai hiểu được đàn ông

Nhưng thú vị là không riêng gì chuyện Sexe, đàn ông mới nghĩ nhiều hơn đàn bà, mà cả những chuyện sơ đẳng như chuyện ăn, ngủ nữa.

04:25:pm 16/03/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nỗi sợ của con người trước ác quỷ

Nỗi sợ của con người trước ác quỷ

Tôi hỏi nhà hàng xóm thì được biết vợ ông phải vào Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu cả tuần nay và ông phải ở trong viện để chăm sóc vợ.

04:07:pm 16/03/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

TS Nguyễn Quang A yêu cầu HĐ bầu cử QG trả lời

TS Nguyễn Quang A yêu cầu HĐ bầu cử QG trả lời

Xin quý Ông cung cấp cho tôi những thông tin mà tôi chưa tìm thấy này hoặc đường link đến những thông tin đó.

03:55:pm 16/03/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »