WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Kiểu dân chủ đứt đuôi con nòng nọc”

  1. Thiến Heo says:

    Tinh trùng tự ứng đầu dzuông
    Làm sao hoà hợp trứng ung chuyên hồng
    Tinh trùng đuôi ngoắc lòng thòng
    Làm sao hoà giải chuyên hồng dzịt ung ???

Phản hồi