WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:37:pm 25/02/16 Đăng ngày “February 25th, 2016”

Thử tìm hiểu khái quát về quá trình hoạt động của Mặt Trận, nay là Việt Tân

Thử tìm hiểu khái quát về quá trình hoạt động của Mặt Trận, nay là Việt Tân

Đồng hương chúng tôi ở hải ngoại đã chán ngán lắm rồi. Nhưng không ai muốn lên tiếng vì xấu hổ. Nay vạn bất đắc dĩ, nhân bài viết này

04:37:pm 25/02/16 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Mai Tú Ân: Ủng hộ những ai tự ứng cử là ủng hộ tiến trình dân chủ…

Mai Tú Ân: Ủng hộ những ai tự ứng cử là ủng hộ tiến trình dân chủ…

Đó là những nhà trí thức, các văn nghệ sĩ, nhà văn nhà báo…và tuyệt đại đa số họ đều là những người đã có sự đóng góp cho xã hội, được mọi người kính trọng, và là những người có tên, có tuổi trong xã hội này. Ủng hộ những người đang dò dẫm [...]

04:19:pm 25/02/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »

“Chất cộng sản” Bắc Trung Nam khác nhau

“Chất cộng sản” Bắc Trung Nam khác nhau

So với miền Bắc, thì người tự ứng cử ở miền Trung có vẻ dễ thở hơn chút đỉnh.

01:07:pm 25/02/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Luận vắt tắt về tương lai Hoàng-Trường Sa

Luận vắt tắt về tương lai Hoàng-Trường Sa

Hoàng Sa và Trường Sa sẽ mãi mãi thuộc về Trung Quốc.

12:08:pm 25/02/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »