WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:55:am 13/02/16 Đăng ngày “February 13th, 2016”

Xin bầu cho ứng viên thủ tướng: Nguyễn Quang Duy

Xin bầu cho ứng viên thủ tướng: Nguyễn Quang Duy

Nếu quý đồng bào muốn một tương lai tươi sáng cho đất nước cho con em quý đồng bào xin dồn phiếu cho tôi Nguyễn Quang Duy đại diện Xã Hội Cấp Tiến.

04:55:am 13/02/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Bộ trưởng C.A Trần Đai Quang vi hiến

Bộ trưởng C.A Trần Đai Quang vi hiến

Ngày 04/1/2016, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang căn cứ Luật Công an nhân dân ra Thông tư số 01/2016/TT-BCA về “Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông”. Khoản 6 Điều 5 Thông tư này cho phép [...]

04:51:am 13/02/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »