WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:28:pm 03/02/16 Đăng ngày “February 3rd, 2016”

Ngày xuân Bính Thân nhớ lại Tết Mậu Thân tháng 2 năm 1968

Ngày xuân Bính Thân nhớ lại Tết Mậu Thân tháng 2 năm 1968

Nixon nói truyền thông Mỹ đã làm người dân vỡ mộng và khiến cho Bắc Việt thắng lớn về chính trị, tâm lý

04:28:pm 03/02/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thu Hiền: Giặc trong nhà…đàn bà phải đánh

Thu Hiền: Giặc trong nhà…đàn bà phải đánh

Chúng ta đang sống trong một xã hội mà không phải cái gì chúng ta làm cũng được chấp thuận.

04:19:pm 03/02/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Phạm Thành, từ hậu Chí Phèo đến Cò Hồn Xã Nghĩa

Phạm Thành, từ hậu Chí Phèo đến Cò Hồn Xã Nghĩa

Khi đất nước đi vào đường hầm không lối thoát, nhiều gia đình miền núi phía Bắc đã bị chết đói. Đảng CS buộc phải tự giải thoát, bằng cách mở cửa, đổi mới về cái quan hệ sản xuất (cũ) ngàn đời của cha ông. Cùng đó, Nguyễn Văn Linh kêu gào, nới lỏng [...]

04:55:am 03/02/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Việt Nam sau Đại hội 12

Việt Nam sau Đại hội 12

Đảng CS, sản phẩm “thành công” nhất trong quá trình vong thân Việt, không thể tìm được giải pháp có thực chất và vững bền cho dân tộc hồi sinh trong thời đại toàn cầu. Họ chỉ có thể tìm được giải pháp tạm thời trì hoãn sự tan vỡ của họ. Họ chính là vấn đề nên không thể có giải pháp. Chỉ có thế hệ thanh niên tiên tiến Việt của thời đại 2000, lớn dậy từ sự tương tranh văn hóa, chính trị quốc tế trên đất Việt, mới có khả năng tìm được giải pháp “tập đại thành” cho dân tộc. Mà tìm được giải pháp cho vấn đề thời đại của dân tộc sẽ vừa giải thoát cho dân tộc ra khỏi mê cung CS, vừa mở đường cho dân tộc hồi sinh.

12:01:am 03/02/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »