WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:46:pm 21/02/16 Đăng ngày “February 21st, 2016”

Hội chứng về vườn

Hội chứng về vườn

Cả ông Sang lẫn ông Hùng đều không có tên trong danh sách Bộ chính trị lẫn Ủy viên Trung ương khóa 12. Cả hai sẽ về vui thú điền viên sau khi hết nhiệm kỳ vào tháng 5/2016.

03:46:pm 21/02/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ngô Quyền… ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông?

Ngô Quyền… ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông?

Nhiều ý kiến trên các trang mạng xã hội cho rằng, cơ chế tuyển chọn nhân viên theo kiểu con ông cháu cha, không kiểm tra sát hạch kiến thức đã khiến cho kênh truyền hình nhà nước có lượng tệ hại.

03:38:pm 21/02/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bạn có thích sản phẩm của Trung Quốc?

Bạn có thích sản phẩm của Trung Quốc?

Chế độ cộng sản VN nhắm mắt làm ngơ, tiếp tay cho kẻ thù phương Bắc đầu độc, giết hại người dân một cách chậm chạp, âm thầm nhưng vô cùng hiệu quả.

07:27:am 21/02/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Huy Vũ: Đọc cuốn “Mourning Headband for Hue”

Huy Vũ: Đọc cuốn “Mourning Headband for Hue”

Khi đọc bản Việt Ngữ trước đây, nhiều câu và nhiều đoạn trong tác phẩm này đã khiến tôi không cầm được nước mắt, nên tôi muốn đọc lại tác phẩm này sau khi đã được chuyển dịch sang Anh Ngữ

07:21:am 21/02/16 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

TQ chiếm vĩnh viễn biển Đông và lựa chọn cuả VN

TQ chiếm vĩnh viễn biển Đông và lựa chọn cuả VN

Trung Quốc Dân chủ là lối thoát duy nhất cho Việt Nam. Một Trung Quốc dân chủ sẽ giúp Việt Nam giải lời nguyền láng giềng lân bang, một nghiệp chướng án ngữ khát vọng tự do suốt bốn ngàn năm của người dân Việt Nam.

07:12:am 21/02/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bài học về pháp luật: vu khống và phỉ báng trong cộng đồng Việt ở Hoa Kỳ

Bài học về pháp luật: vu khống và phỉ báng trong cộng đồng Việt ở Hoa Kỳ

Trong 15 năm vừa qua, tòa án Hoa Kỳ đã xử sáu vụ vu khống và phỉ báng lớn liên quan đến người Việt. Trong tất cả các vụ kiện này, các nạn nhân đều bị chụp mũ là Cộng Sản.

07:02:am 21/02/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »