WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:00:pm 06/02/16 Đăng ngày “February 6th, 2016”

Ý nghĩa TPP đối với các cường quốc Mỹ-Trung-Nga

Ý nghĩa TPP đối với các cường quốc Mỹ-Trung-Nga

Trong tương lai các căn cứ quân sự của Mỹ trong vùng sẽ phục vụ cho TPP.

02:00:pm 06/02/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Watergate và Quyền Lực Thứ Tư

Watergate và Quyền Lực Thứ Tư

Cuộc tranh cãi về việc tịch thu các cuộn băng kéo dài cả tháng trời. Nixon cố gắng tìm cách tác động…

05:09:am 06/02/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ngã Tư Quốc Tế

Ngã Tư Quốc Tế

Cái tốt sao mà nhỏ nhoi, lẻ loi, yếu đuối, cô đơn vậy. Công lý sao mà chậm chạp, nhợt nhạt vậy – hả Trời?

12:00:am 06/02/16 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Vui buồn với Viện Đại học Huế

Vui buồn với Viện Đại học Huế

Tôi theo dõi sự trưởng thành của Viện Đại học Huế như theo dõi sức khỏe của một cô em. Tôi nghĩ rằng theo binh nghiệp nay đây mai đó trên sông ngòi và biển cả chắc không có cơ hội nào gần gũi cô em gái thân thương.

12:00:am 06/02/16 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »