WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:57:pm 23/02/16 Đăng ngày “February 23rd, 2016”

Hạ Đình Nguyên: Bốn loại bò đực

Hạ Đình Nguyên: Bốn loại bò đực

Trong thời gian ĐH Đảng 12, và tiếp theo là những ngày kỷ niệm Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đảo HS,TS, và tấn công biên giới, tôi “được/bị” lực lượng an ninh thành phố canh cửa không cho ra khỏi nhà. Tôi làm công việc lặt vặt và đọc vài ba trang sách. Tôi [...]

02:57:pm 23/02/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chỉ có dân chủ và kỷ cương mới đẩy lùi được nạn chênh lệch thu nhập

Chỉ có dân chủ và kỷ cương mới đẩy lùi được nạn chênh lệch thu nhập

Tại Việt Nam, sau cuộc đổi mới kinh tế và trong 40 năm qua, đã xuất hiện một số triệu phú, rồi tỷ phú đôla, như Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup; Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch Công ty Cổ phần Hoàng Anh – Gia Lai; Trương Gia Bình….

04:55:am 23/02/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bộ Giáo dục sẽ đưa chiến tranh biên giới, hải đảo vào SGK

Bộ Giáo dục sẽ đưa chiến tranh biên giới, hải đảo vào SGK

Đây không phải là lúc bàn nên hay không nên đưa nội dung cuộc chiến vào SGK. Chắc chắn phải đưa vào.

04:44:am 23/02/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »