WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:30:am 16/02/16 Đăng ngày “February 16th, 2016”

Thủ tướng đi Mỹ

Thủ tướng đi Mỹ

Hay còn có nguyên nhân khác, là Việt Nam e ngại Trung Quốc nên không muốn nhắc nhở nhiều đến chuyến đi này.

10:30:am 16/02/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bánh Vẽ

Bánh Vẽ

Người ta có thể vẽ lên giấy những chiếc bánh giống y như thật, điểm khác biệt ở đây là nó không thể làm lương thực để nuôi sống con người. Vì không ăn được, cho nên bánh vẽ chỉ có chức năng đánh lừa thị giác, trong khi cái bụng rỗng của chúng ta [...]

09:58:am 16/02/16 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

“Tự” ứng cử

“Tự” ứng cử

Lẽ ra việc Tiến sĩ Nguyễn Quang A ứng cử Đại biểu quốc hội là rất bình thường.

09:52:am 16/02/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Các vị tổng thống Hoa Kỳ

Các vị tổng thống Hoa Kỳ

Biết đâu sẽ có ngày Hoa kỳ chào mừng một tổng thống Việt Nam da vàng.

09:45:am 16/02/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phải sát hạch trình độ đại biểu QH

Phải sát hạch trình độ đại biểu QH

Tôi mong có càng nhiều người ra ứng cử tự do càng tốt. Đừng nghĩ đến kết quả ứng cử tự do trong các khóa trước mà nhụt chí. Xã hội loài người vẫn tiếp tục đi về phía trước

04:15:am 16/02/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »