WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:08:pm 11/02/16 Đăng ngày “February 11th, 2016”

Danh Hiệu & Nhãn Hiệu

Danh Hiệu & Nhãn Hiệu

Nhãn hiệu cùng với mọi hình thức trừng phạt không còn hiệu lực, đã đành, danh hiệu và phần thưởng cũng chả còn khiến cho người nhận lãnh lấy làm vinh dự nữa.

03:08:pm 11/02/16 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Những chiếc bánh vẽ ma mị

Những chiếc bánh vẽ ma mị

Ví dụ như những chiếc bánh vẽ to lớn thời ông Nguyễn Tấn Dũng còn đình đám trong vai trò Thủ tướng.

02:46:pm 11/02/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đinh Phương: Sự phản bội trong cái bang

Đinh Phương: Sự phản bội trong cái bang

Đầu năm biết nói gì đây? Thôi thì bắt vào chuyện thế thái nhân tình, cũng là chuyện liên quan đến đời sống của mình, chuyện mà nhiều người đang đau đáu lúc khai Xuân! Việt Nam ta có những câu ca dao tục ngữ: “Uống nước nhớ nguồn” hay “Ăn quả nhớ kẻ trồng [...]

02:40:pm 11/02/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Kiểu dân chủ đứt đuôi con nòng nọc

Kiểu dân chủ đứt đuôi con nòng nọc

02:25:pm 11/02/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Tuyệt vọng và bất lực

Tuyệt vọng và bất lực

Cảm giác tuyệt vọng và bất lực ấy được thấy rõ nhất trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

11:08:am 11/02/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »