WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Phiên tòa kangaroo Ba Đình”

  1. tt says:

    Sau khi xử Anh Ba Sàm 5 năm tù giam và bà Nguyễn Thị Minh Thúy 3 năm tù giam, NGuyễn Phú Trọng tuyên bố với dân oan là chính quyền của ta có cả một rừng luật, nhưng vì “dân chủ đến thế là cùng” nên ta đã áp dụng “luật rừng” để kết án những người dám có những ý tưởng trái với đảng!

Phản hồi