1 Phản hồi cho “Thắng giặc Mỹ ta xây dựng gấp 10 lần xưa”

  1. Nguyen Quang says:

    “Thắng xong giặc Mỹ, ta sẽ dâng biển hiến đảo cho Trung quốc mười lần hơn xưa ‘ – Cộng sản Hà Nội

Phản hồi