WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Phác thảo tượng đài Sơn La 1400 tỷ”

  1. Văn Hường says:

    Ba Bui vẽ tranh quá hay ! Tranh này cũng vậy. Bọn CS chỉ dựa vào xác chết của “cha” chúng nó để kiếm tiền, không đếm xỉa gì tới sự đói nghèo của dân chúng.
    Hãy nhìn tượng Lê nin ở Liên xô cũ đi ! Người ta sẽ kéo sập chúng xuống thôi !

Phản hồi