WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Đối thoại chiến lược”

  1. TT says:

    Ông Babui vẽ hình tên “Phù Quân Thanh” là heo nọc, hình vẽ này làm động lòng tên “họan lợn”, coi chừng vì lý do nghề nghiệp đấy hắn lại kiếm con heo này để thiến đấy!

Phản hồi