WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Mặt hàng đối tác chiến lược của đảng”

 1. DẶM NGÀN says:

  BA BUI

  Ba Bui ơi hỡi Ba Bui
  Vẽ tranh bao kiểu làm người ngẩn ngơ
  Điệu này Cù Vũ thua rồi
  Múa rìu chắc chỉ “ngậm ngùi” mà thôi
  Hay là xin bái làm thầy
  Biết đâu Cù Vũ lại ngày nổi danh !

  DẤU NGÀN
  (13/4/14)

Phản hồi