WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:27:am 20/04/14 Đăng ngày “April 20th, 2014”

Bài học thất bại của những nhà cách mạng ái quốc ở Nam kỳ

Bài học thất bại của những nhà cách mạng ái quốc ở Nam kỳ

Làm chánh trị, làm cách mạng, mà không chủ trương giành chánh quyền thì phải nói không còn ai lãng mạn hơn những người Nam kỳ trí thức và ái quốc!

02:27:am 20/04/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Dòng hồi ức về biến cố 30 – 04 – 75

Dòng hồi ức về biến cố 30 – 04 – 75

Song song với việc làm lũng đoạn, phá rối ở các thành thị do Mặt Trận Giải phóng Miền Nam chủ xướng, Bắc Việt đã lợi dụng Hiệp định Hòa Bình và việc Mỹ rút quân, không ngừng gia tăng bổ xung quân viện, vũ khí, lương thực, quân trang, quân dụng từ miền Bắc xâm nhập theo đường mòn Hồ Chí Minh vào các tỉnh ở Cao Nguyên và miền Trung Việt Nam nhằm chuẩn bị Chiến dịch Hồ Chí Minh, Tổng tấn công xâm chiếm miền Nam như Bộ Chính Trị Đảng Cộng sản đã hoạch định.

12:01:am 20/04/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

“Đặc xá”, “trả tự do trước thời hạn”, “trục xuất đi chữa bệnh”…

“Đặc xá”, “trả tự do trước thời hạn”, “trục xuất đi chữa bệnh”…

Là một dân tộc hiếu hòa, xin đừng biến mỗi người Việt Nam thành một Đinh Đăng Định, một Nguyễn Văn Trại, một Bùi Đăng Thủy hay một Trương Văn Sương nữa.

12:01:am 20/04/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Những gặp gỡ thân tình

Những gặp gỡ thân tình

Chủ đề chính của Đại Hội năm nay là: “Đem Nhân Quyền về tận mỗi Điạ Phương” (Bringing Human Rights Home). Cũng như mọi năm, lịch trình sinh họat của AGM 2014 này thật là bận rộn, sôi nổi năng động với tất cả 5 Phiên họp Khóang đại (5 plenary sessions) và gần 20 chục Phiên họp Nhóm.

12:01:am 20/04/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »