WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:27:pm 01/04/14 Đăng ngày “April 1st, 2014”

Cử nhân và Tiến sĩ cầu giấy Ba đình

Cử nhân và Tiến sĩ cầu giấy Ba đình

05:27:pm 01/04/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Cái nhìn tổng quan về Việt Nam từ năm 1945 đến nay

Cái nhìn tổng quan về Việt Nam từ năm 1945 đến nay

Thay đổi đất nước bằng con đường ôn hòa bằng cách phê phán cơ chế vận hành của thể chế hiện nay chứ không phải gạt bỏ những người trong thể chế đó. Bởi vì thay đổi để cho xã hội tốt đẹp lên, nhằm phục vụ con người tốt hơn nhờ tuân theo các nguyên tắc công bằng, bình đẳng đem lại hạnh phúc cho con người, chính vì vậy không có lí do gì để đàn áp con người bằng bạo lực để đạt được mục đích. Biện pháp này ẩn chứa nhiều nguy cơ và không hợp với dân chủ vì dân chủ dựa trên phản biện đối kháng để tìm ra giải pháp.

09:49:am 01/04/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Ù lỳ đáng sợ

Ù lỳ đáng sợ

Mục tiêu Ðại hội XI ðề ra là xây dựng một ðất nước phát triển hài hòa, dân giàu nước mạnh, xã hội tiến bộ bình ðẳng vãn minh, nhưng thực tế chỉ có quan CS giàu nhanh, dân vẫn nghèo khổ…

03:46:am 01/04/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sắc màu cuộc sống

Sắc màu cuộc sống

Xã hội Việt Nam đương thời như cái ti vi đen trắng vậy, nó chỉ có hai sắc màu mà thôi. Hai màu đó là: Ta và Địch.

03:16:am 01/04/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cách nào để đoàn kết?

Cách nào để đoàn kết?

Muốn có sức mạnh, phải đoàn kết. Ai cũng biết và mong ước điều này nhưng vẫn chưa đạt được. Đoàn kết đòi hỏi chúng ta phải tuân thủ một nguyên lý: Lấy phúc lợi của đối tượng phục vụ làm mục đích chung, và mục đích chung ấy phải vừa rộng — để thu [...]

03:04:am 01/04/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Việt Nam sẽ có đặc khu kinh tế mở

Việt Nam sẽ có đặc khu kinh tế mở

Đính chính ngày 2/4

12:00:am 01/04/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »