WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:43:pm 02/04/14 Đăng ngày “April 2nd, 2014”

Sư phạm Đại học, Ngữ Văn Khoa tạp phú

Sư phạm Đại học, Ngữ Văn Khoa tạp phú

Khách có kẻ: Giương buồm giong gió văn chương Lướt bể chơi trăng thi phú Sớm tìm hiểu chừ tích truyện người xưa Chiều lần thăm chừ thơ ca hiện đại Thơ loạn, thơ Điên, cùng là Sáng tạo Dạ đài, sánh với cách tân Nơi có người đi Đâu mà chẳng biết. Thế mà [...]

05:43:pm 02/04/14 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Giáo dục Việt Nam: cố sửa hay trở về gốc?

Giáo dục Việt Nam: cố sửa hay trở về gốc?

Trước tình trạng khủng hoảng giáo dục, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản VN, ông Nguyễn Phú Trọng từng hỏi “Chúng ta đã ba lần cải cách giáo dục, vì sao lần này không đặt vấn đề cải cách mà là đổi mới căn bản, toàn diện?” Rồi ông Trọng đặt câu hỏi tại Bộ [...]

03:58:pm 02/04/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tại sao nhà cầm quyền HN vẫn tồn tại và họ tồn tại bao lâu nữa?

Tại sao nhà cầm quyền HN vẫn tồn tại và họ tồn tại bao lâu nữa?

Mới đây, nhà báo Nam Phương phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, đặt câu hỏi: “Tại sao nhà cầm quyền Hà Nội vẫn tồn tại và họ tồn tại được bao lâu?”. Là Giáo sư Tiến sĩ dạy môn “Bang Giao Quốc Tế”, ông Nguyễn Mạnh Hùng có đủ thẩm quyền và kiến thức [...]

04:15:am 02/04/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »