WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:01:am 13/04/14 Đăng ngày “April 13th, 2014”

Mặt hàng đối tác chiến lược của đảng

Mặt hàng đối tác chiến lược của đảng

01:01:am 13/04/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Putin đang sống ở thế giới nào?

Putin đang sống ở thế giới nào?

  Sau hành động Nga đưa quân đội vào Krym, thủ tướng Đức Angela Merkel đã trao đổi điện thoại với tổng thống Putin. Sau cuộc nói chuyện điện thọai bà đã nhận xét: Putin như đang ở một thế giới nào khác, tôi không chắc là ông ta còn khả năng tiếp cận với [...]

12:00:am 13/04/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »