|

Phản đối Trung Quốc đàn áp ngư phủ Việt Nam

Phản đối Trung Quốc đàn áp ngư phủ Việt Nam. Biếm họa BaBui.

Phản hồi