|

Lê Hồng Hà: Mấy suy nghĩ về tình hình, nhiệm vụ hiện nay

(Việc phân tích tình hình đất nước và tìm con đường tiến lên là một vấn đề cực kỳ phức tạp, khó khăn, đòi hỏi một sự tổng hợp và đóng góp của hàng trăm ngàn người.
Ðây chỉ là một sự tham gia nhỏ nhoi vào công việc chung ðó mà thôi. Dù sao thì ðó cũng là 1 sự phản biện.)

—————————————-

suytu
I
1. Nhờ sự phát huy truyền thống cứu nước của cha ông ta trong lịch sử, mà nhân dân ta ðã tiến hành Cách mạng Tháng 8 và giải phóng ðất nước thành công. Ðó là công lao vĩ ðại của nhân dân ta, có sự ðóng góp quan trọng của các nhà yêu nước, ðặc biệt của Ðảng Cộng sản Việt Nam, ðứng ðầu là nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Chúng ta phải biết ơn nhân dân, các nhà yêu nước, ðặc biệt là Ðảng Cộng sản dưới sự lãnh ðạo của Hồ Chí Minh.

2. Nhưng do sự lựa chọn 1 học thuyết sai lầm, học thuyết Mác – Lênin, do đi theo con đường sai lầm xây dựng chủ nghĩa xã hội (để tiến lên chủ nghĩa cộng sản), đi theo đường lối đấu tranh giai cấp (cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, đàn áp nhân văn giai phẩm, đàn áp nhóm xét lại chống Đảng, đấu tranh quyết liệt: ai thắng ai, lấy quốc doanh làm chủ đạo, hợp tác hóa nông nghiệp, thủ công nghiệp, v..v…) nên trong việc xây dựng đất nước, Đảng Cộng sản đã hoàn toàn thất bại, tiêu diệt tất cả các tinh hoa của dân tộc, đưa đất nước vào con đường ngày càng suy thoái.

Nãm 1986, do sức ép của tình hình, ðã có sự ðổi mới lần thứ nhất, nhưng ðó chẳng qua chỉ là sự ðổi mới nửa vời, bộ phận, còn nói chung vẫn kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin, vẫn kiên trì chủ nghĩa xã hội, nên ðất nước vẫn ði theo con ðường sai lầm, ðất nước vẫn tiếp tục tụt hậu. (So sánh với các nước xung quanh)

3. Mấy nãm gần ðây, do hậu quả của ðường lối sai lầm nói trên, xã hội với sự biến ðộng bất lợi của tình hình thế giới, ðất nước ðang rơi vào một trạng thái tổng khủng hoảng toàn diện (kinh tế, chính trị, xã hội, ðạo ðức, giáo dục, y tế) và ngày càng trầm trọng, ðòi hỏi ngày càng gay gắt phải có 1 sự ðổi mới căn bản.

Tình hình có thể coi như 1 cuộc khủng hoảng chính trị, báo trước 1 sự chuyển biến tất yếu?

II: Tình hình quốc tế mấy năm gần đây ra sao?

1/ Điều đáng chú ý, sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, thì các nước lớn đều chú ý đẩy mạnh sự phát triển và điều chỉnh chiến lược của mình, tạo ra 1 tình hình thế giới rất đa dạng, phức tạp.

2/ Trung Quốc vươn lên đứng hàng thứ 2 của thế giới, đang tiến hành 1 bước bành trướng ráo riết ở các châu, bành trướng ở biển Đông.

3/ Nhật Bản, Hàn Quốc, dù đang còn có mâu thuẫn, vẫn đang đoàn kết để trở thành 1 lực lượng mạnh ở Đông Bắc Á, liên minh với Hoa Kỳ.

3.1/ EU vẫn đang phấn đấu vượt qua khủng hoảng để phát triển và trở thành lực lượng vững mạnh, để cùng Hoa Kỳ chi phối thế giới.

4/ Nga vẫn đang cố giữ thế và lực trên thế giới.

5/ Ấn Độ và một vài nước ở Nam Mỹ, Nam Phi cũng đang cố gắng mạnh lên.

6/ Trung Quốc nhất quán thi hành 1 chính sách bành trướng ðối với Việt Nam. Mục tiêu là muốn bắc thuộc hóa Việt Nam, qua các biện pháp lấn chiếm về ðất ðai trên bộ, biển, ðánh chiếm Hoàng Sa và 1 phần Trường Sa, áp ðảo về kinh tế, gặm nhấm tài nguyên, ngầm ðưa nguồn lực vào tất cả các ðịa phương, chuẩn bị toàn diện ðể lệ thuộc hóa Việt Nam.

7/ Trong những năm qua, Việt Nam qua hội nhập với quốc tế, đã mở rộng được quan hệ về các mặt, rất thuận lợi cho sự phát triển về kinh tế và các mặt.

Nhưng riêng với Trung Quốc, nhất là từ Hội nghị Thành Đô, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã nhất quán áp dụng 1 đường lối nhượng bộ, thỏa hiệp, thậm chí coi là đầu hàng, rất có hại cho đất nước, làm cho mọi người liên tưởng tới hiện tượng Lê Chiêu Thống trong lịch sử.

8/ Vấn đề đặt ra cho đất nước là:

Ði ðôi với vấn ðề ðấu tranh ðể dân chủ hóa ðất nước, loại trừ chế ðộ Ðảng trị ðộc tài, chấm dứt sự thống trị của chủ nghĩa Mác – Lênin, chấm dứt con ðường XHCN, thì phải kiên trì ðấu tranh ðể bảo vệ chủ quyền, ðộc lập của Tổ quốc..

Ðó là 1 vấn ðề rất khó, rất phức tạp vì cùng 1 lúc phải giải quyết 2 nhiệm vụ chiến lược trọng ðại, khó khãn.

Đó là 1 điều chưa được làm rõ đối với nhân dân, và các lực lượng dân chủ trong nước.

III: Những vấn đề đặt ra cần giải đáp là:

- Vì sao chưa xảy ra sự chuyển biến đó?

- Độ bao giờ thì sẽ xảy ra sự chuyển biến đó?

- Sự chuyển biến đó sẽ có thể diễn ra như thế nào? Bạo lực hay hòa bình?

- Tính chất của sự chuyển biến đó?

- Lực lượng nào sẽ thúc đẩy sự chuyển biến?

- Liệu có xảy ra 1 cuộc đàn áp đẫm máu gì không?

- Thái độ của quốc tế đối với cuộc chuyển biến đó ra sao?

- Vậy trong thời gian tới, các lực lượng dân chủ nên làm gì?

- Thái độ của các nhà cầm quyền hiện nay có thể làm gì?

Dưới đây, tôi thử nêu lên 1 cách suy nghĩ cá nhân, để góp phần vào việc đi tới giải đáp các vấn đề nói trên:

1/ Vì sao chưa xảy ra sự chuyển biến?

Ðó là vì các lực lượng dân chủ ðối lập, tuy ðã hình thành nhưng còn quá yếu so với tình hình. Vì vậy tới ðây, 1 mặt phải ủng hộ việc thành lập các tổ chức dân sự, mặt khác phải hợp ðồng phối hợp các tổ chức ðó theo 1 chương trình hành ðộng phối hợp, tạo nên 1 sức mạnh tổng hợp, bỏ qua ðược những sự khác nhau cụ thể ðể nhằm vào 1 mục tiêu chung.
Do đó, phải phát hiện, tôn vinh các nhân vật lão thành có uy tín, các nhân vật xuất sắc, xuất hiện trong quá trình đấu tranh những năm qua. Phải tránh các quan niệm hẹp hòi, đố kỵ.

2/ Độ bao giờ có thể xảy ra sự chuyển biến?

Về vấn đề này, còn nhiều ý kiến khác nhau.
Có ý kiến cho rằng: có thể xảy ra ngay trong năm 2014 này?
Có ý kiến cho rằng: còn lâu lắm, phải 5, 7, 10 năm nữa?

Theo tôi, có thể có sự chuyển biến trong khoảng thời gian vài 3 năm tới (2014 – 2016)?

3/ Sự chuyển biến ðó sẽ diễn ra như thế nào? Bạo lực hay hòa bình? Tính chất của cuộc chuyển biến ðó?

Theo tôi: đó không phải là 1 cuộc đảo chính? Không phải là 1 cuộc khởi nghĩa? Không phải là 1 cuộc bạo lực đổi thay.
Có thể nó xuất hiện như 1 cuộc ðổi mới hệ thống chính trị cơ bản, nghĩa là chuyển ðổi hòa bình.

Ðó không phải là 1 cuộc lật ðổ chính quyền (vẫn giữ Chính phủ và giữ Quốc hội), mà chỉ là loại bỏ sự cai trị của Ðảng Cộng sản.

Không còn chế độ các cấp ủy (tỉnh, thành, quận, huyện, xã, phường…), lãnh đạo chỉ huy các ủy ban hành chính, Hội đồng nhân dân các cấp.

Không còn chế độ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ thị cho Quốc hội và Chính phủ.

Không còn chế độ Cương lĩnh của Đảng, đặt trên Hiến pháp.

Không còn chế độ Quốc hội, Chính phủ phải chấp hành nghị quyết của Đảng. Quốc hội và Chính phủ hoạt động độc lập theo Hiến pháp.

Việc cải thiện nhân sự trong Chính phủ, Quốc hội sẽ ðược tiến hành từng bước theo thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm, chứ không phải theo kiểu lật ðổ?

4/ Ðến kỳ Bầu cử Quốc hội, cần bỏ chế ðộ hiệp thương trước ðây, không cho phép gạt những người không theo Ðảng, mà phải bầu 1 cách dân chủ, bầu ra 1 Quốc hội của nhân dân, chứ không bầu ra 1 thứ Ðảng trị.

Tới đây, trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, Đảng viên không nên chiếm tới 50% đại biểu.

5/ Sở dĩ cần giữ nguyên Chính phủ và Quốc hội, là để đảm bảo các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, được bảo đảm bình thường.

Mọi chế độ lương bổng, hưu trí, phụ cấp cho những người về hưu, những đối tượng xã hội vẫn bình thường, không để xảy ra xáo trộn, đình trệ.

IV: Những việc cần làm trước mắt

1/ Khuyến khích, ủng hộ việc thành lập các hội dân sự. Lấy lý do thi hành nghiêm chỉnh Hiến pháp mới ðược thông qua, nhấn mạnh các quyền của nhân dân, nhất là quyền lập hội, quyền tự do tư tưởng, ðể mở rộng việc lập các hội dân sự: hội Dân oan, hội Báo chí,… (chọn các tên gọi rất bình thường), càng nhiều, càng tốt.

2/ Dựa vào các bậc lão thành (Ví dụ: Nguyễn Trọng Vĩnh,…) và các nhân vật ðang nổi lên (Tống Vãn Công, Phạm Ðình Trọng, Phạm Sĩ Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Xuân Diện, Lê Hiền Ðức, v..v…) ðể liên hiệp, phối hợp hoạt ðộng của các hội, các tổ chức dân sự thành 1 lực lượng thống nhất, tạo nên 1 sức mạnh chung, không ðể rời rạc, không câu nệ những chi tiết còn khác nhau.

3/ Từng bước ðấu tranh ðòi sửa sai, thanh minh, khôi phục quyền lợi cho các vụ án oan sai trước ðây như vụ Nhân vãn tác phẩm, vụ án xét lại chống Ðảng, các vụ xử sai trong cải cách ruộng ðất, chỉnh ðốn tổ chức, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh. Ðiều này phải lâu dài, chờ ðợi, không nóng vội.

4/ Phát ðộng ðòi giải phóng cho tất cả các tù nhân lương tâm hiện ðang còn bị giam giữ, tất cả những tù nhân bị kết án về ðiều 258, ðiều 88 của Bộ luật Hình sự, tội tuyên truyền chống ðối Nhà nước (vì những ðiều này vi phạm quyền tự do ngôn luận trong Hiến pháp).

Có sự vận động các tổ chức quốc tế tham gia như lâu nay họ vẫn làm.

5/ Tổ chức việc thãm nom, an ủi, giúp ðỡ các tù nhân lương tâm ðã ðược tha ở các ðịa phương, có thông tin tuyên truyền rộng rãi.

6/ Tổ chức các nhà lý luận viết bài phê phán chủ nghĩa Mác – Lênin (1 học thuyết phản khoa học ðã bị thế giới vứt bỏ), phê phán chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, là những học thuyết không tưởng ðã bị thế giới bác bỏ. Phải giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi chủ nghĩa Mác – Lênin, khỏi CNXH.

7/ Tổ chức phê phán 1 cách hệ thống các tội ác mà Đảng Cộng sản đã gây ra cho dân tộc Việt Nam trong mấy chục năm qua (từ cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, hợp tác hóa nông nghiệp, trấn áp nhân văn giai phẩm, trấn áp vụ án xét lại chống Đảng, đi vào con đường XHCN).

Những thắng lợi về Cách mạng tháng 8 và giải phóng dân tộc là công lao của nhân dân, của Ðảng Cộng sản, của Bác Hồ, là do phát huy truyền thống dân tộc mấy nghìn nãm lịch sử, không phải do chủ nghĩa Mác – Lenin, do chủ nghĩa xã hội.

Kết luận

Chúng ta tiến hành 1 cuộc chuyển biến lớn lao nhưng chủ yếu là:

- Xóa bỏ sự cai trị của Ðảng

- Xóa bỏ điều 4 trong Hiến pháp

- Xóa bỏ sự cai trị của các cấp ủy Đảng từ trung ương, qua các: tỉnh thành, quận huyện, xã phường,

Nhưng vẫn giữ nguyên hoạt ðộng của các cơ quan Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các Ủy Ban Hành chính và Hội ðồng Nhân dân các cấp ðể ðảm bảo toàn bộ các hoạt ðộng kinh tế, xã hội, vãn hóa của ðất nước vẫn tiến hành bình thường.
Toàn bộ chế độ lương bổng, lương hưu, phụ cấp xã hội cho lớp người có công, các đối tượng xã hội vẫn được tiến hành bình thường, không bị gián đoạn.

Điều thay đổi lớn là:

Ðảng Cộng sản trong 1 – 2 nãm tới phải tự sống bằng kinh phí của Ðảng viên. Không thể tùy tiện cắt ngân sách của Nhà nước.

- Trường Ðảng trung ương nên nhập sang Ðại học Hành chính Quốc gia.

- Các Ban của Đảng nên nhập sang các cơ quan tương ứng của Quốc hội và Chính phủ.

- Các ủy viên cấp ủy các cấp nên chuyển sang Hội ðồng Nhân dân và ứng cử vào các cấp ủy ban.

- Các cán bộ về hưu bên Đảng, cứ coi như cán bộ về hưu của viên chức Nhà nước hiện nay.

Như vậy, cuộc biến chuyển không xảy ra đổ vỡ gì lớn.

Đảng Cộng sản chuyển sang là 1 Đảng chính trị tham chính, 1 tổ chức dân sự trong xã hội.

Sẽ không có sự đàn áp, bắt bớ gì trong xã hội cả.

Xã hội vẫn hoạt ðộng 1 cách hòa bình. Không trải qua bạo lực, ðổ vỡ.

Đảng Cộng sản sẽ tìm mọi cách ngăn trở các công việc kể trên, nhưng sẽ rất khó khăn.

Cố giữ quân đội cùng đứng khách quan đối với các sự việc trên đây.

Trên đây chỉ mới là những suy nghĩ cá nhân, có thể không tưởng để đóng góp vào chung.

Lê Hồng Hà

© Đàn Chim Việt

29 Phản hồi cho “Lê Hồng Hà: Mấy suy nghĩ về tình hình, nhiệm vụ hiện nay”

 1. Trần Ngọc says:

  “Dưới đây là một bài viết đăng trên báo Nhân Dân ngày 21 tháng 7 năm 1953 của tác giả C.B.,
  mở màn cho chiến dịch cải cách ruộng đất. Đối tượng mà bài báo “tấn công” là bà Cát-hanh-long Nguyễn Thị Năm, một người có công với cách mạng.”
  Người viết xin trích lại nguyên văn bài báo ký tên C.B. này như sau:
  Địa chủ ác ghê
  Thánh hiền dạy rằng: “Vi phú bất nhân”. Ai cũng biết rằng địa chủ thì ác: như bóc lột nhân dân, tô
  cao lãi nặng, chây lười thuế khoá – thế thôi. Nào ngờ có bọn địa chủ giết người không nháy mắt.
  Đây là một thí dụ:
  Mụ địa chủ Cát-hanh-Long cùng hai đứa con và mấy tên lâu la đã:
  - Giết chết 14 nông dân.
  - Tra tấn đánh đập hằng chục nông dân, nay còn tàn tật.
  - Làm chết 32 gia đình gồm có 200 người – năm 1944, chúng đưa 37 gia đình về đồn điền phá
  rừng khai ruộng cho chúng. Chúng bắt làm nhiều và cho ăn đói. Ít tháng sau, vì cực khổ quá, 32
  gia đình đã chết hết, không còn một người.
  - Chúng đã hãm chết hơn 30 nông dân – Năm 1945, chúng đưa 65 nông dân bị nạn đói ở Thái Bình
  về làm đồn điền. Cũng vì chúng cho ăn đói bắt làm nhiều. Ít hôm sau, hơn 30 người đã chết ở xóm Chùa Hang.
  - Năm 1944-45, chúng đưa 20 trẻ em mồ côi về nuôi. Chúng bắt các em ở dưới hầm, cho ăn đói
  mặc rách, bắt làm quá sức lại đánh đập không ngớt. Chỉ mấy tháng, 15 em đã bỏ mạng.
  Thế là ba mẹ con địa chủ Cát-hanh-Long, đã trực tiếp, gián tiếp giết ngót 260 đồng bào !
  Còn những cảnh chúng tra tấn nông dân thiếu tô thiếu nợ, thì tàn nhẫn không kém gì thực dân Pháp. Thí dụ:
  - Trời rét, chúng bắt nông dân cởi trần, rồi dội nước lạnh vào người. Hoặc bắt đội thùng nước lạnh
  có lỗ thủng, nước rỏ từng giọt vào đầu, vào vai, đau buốt tận óc tận ruột.
  - Chúng trói chặt nông dân, treo lên xà nhà, kéo lên kéo xuống.
  - Chúng đóng gióng trâu vào mồm nông dân, làm cho gẫy răng hộc máu. Bơm nước vào bụng, rồi giẫm lên bụng cho hộc nước ra.
  - Chúng đổ nước cà, nước mắm vào mũi nông dân, làm cho nôn sặc lên.
  - Chúng lấy nến đốt vào mình nông dân, làm cho cháy da bỏng thịt.
  - Đó là chưa kể tội phản cách mạng của chúng. Trước kia mẹ con chúng đã thông đồng với Pháp
  và Nhật để bắt bớ cán bộ. Sau Cách mạng tháng Tám, chúng đã thông đồng với giặc Pháp và Việt gian bù nhìn để phá hoại kháng chiến.
  Trong cuộc phát động quần chúng, đồng bào địa phương đã đưa đủ chứng cớ rõ ràng ra tố cáo.
  Mẹ con Cát-hanh-Long không thể chối cãi, đã thú nhận thật cả những tội ác hại nước hại dân. Thật
  là:
  Viết không hết tội, dù chẻ hết tre rừng,
  Rửa không sạch ác, dù tát cạn nước bể!
  (21-7-1953)
  C.B.
  Đọc xong bài báo của tay C.B. này, quí bạn đọc thấy gì? Nghĩ gì?
  Riêng kẻ viết bài này thì thấy lạnh xương sống, rởn tóc gáy, sau đó thì phẫn nộ, và rồi đau buồn và xấu hổ.
  Thế này mà là một bài báo ư? Mà lại là một bài báo đăng trên tờ báo chính thống của đảng CSVN
  và của Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa!
  Cố gắng đọc lại và rồi thấy rằng đây là một bản cáo trạng, một bản cáo trạng không bằng không chứng. Nói đúng hơn đây là một lô những điều vu khống, mạ lỵ, ngậm máu phun người.
  May là chúng ta đã có câu trả lời (trích tại đây):
  – “C.B.: là bút danh của ông Hồ Chí Minh, dùng tại 147 tài liệu viết từ tháng 3 năm 1951 đến tháng
  3 tháng 1957 (trên báo Nhân Dân)”.
  Vâng, C.B. là bút danh của Hồ Chí Minh! Quả thật tôi không tin vào mắt mình! Quả thật là một quả bom tấn!
  Trần An Lộc.

  • TRĂNG NGÀN says:

   ÔI THÔI

   Ôi thôi còn biết nói gì
   Chi bằng im thít nhiều khi lại cần
   Cuộc đời như kiểu phù vân
   Công danh phú quý cũng ngần ấy thôi
   Chuyện xưa chuyện mới thảy rồi
   Đường dài lịch sử cũng hồi sáng ra
   Bao điều thế sự bôn ba
   Cũng trong thế giới ta bà khác đâu
   Có chi để phải bồi hồi
   Ngắm mây vân cẩu hiểu đời sâu hơn !

   NGÀN KHƠI
   (02/4/14)

 2. Builan says:

  Người ta says hay hơn tôi nhiều !

  GAC •says

  Hề hề! Có gì khó hiểu đâu i…mấy bác LTKM…chỉ còn một lá chắn duy nhất là “CS đời đầu tốt”…để chống lưng mà thôi.
  - Nếu CS đời đầu cũng cà…. cà chớn..thì mấy bác “lão thành Cộng Sản”….cũng cà chớn vì đã theo thằng cà chớn luôn sao? Hi hi! Đâu có được!!! Nhứt định là không được nghe ông Chổi !!!

  •NT • says

  “Một bài viết vẫn còn ca ngợi “Cách mạng tháng 8″, ca ngợi công lao của cái đảng khốn nạn đảng chết tiệt, cùng Hồ ly tinh…thì ông Lê Hồng Hà đã tự kết liễu cái sự nghiệp đấu tranh vốn đã có từ lâu của mình!.

  “Khôn ba năm, dại một giờ” quả đúng.

 3. Hồ Minh says:

  Ba Đình không còn an toàn cho lăng Hồ Chí Minh
  Cập nhật lúc 31-03-2014 03:21:43
  Nhà cầm quyền CSVN đang dựng hàng rào, “bọc” lăng Hồ Chí Minh lại. Việc “bọc” lăng này lại như trong ảnh cho thấy, giai đoạn Lăng ông Hồ Chí Minh – lãnh tụ CSVN, tọa lạc giữa quảng trường Ba Đình, ngay giữa lòng Hà Nội đang được chế độ cho “bọc” lại bằng một hàng rào.
  Đây là điều chưa từng có. Một số diễn đàn điện tử, blog đang chia sẻ những hình ảnh mới nhất cho thấy công việc dựng hàng rào, “bọc” lăng ông Hồ Chí Minh chưa hoàn tất. Những hình ảnh này gợi ý để một vài blogger sửa lời bài hát “Viếng lăng Bác” thành “Bác nằm trong Lăng giấc ngủ … chẳng yên!”.
  Một vài blogger thạo tin cho biết, hàng loạt sự kiện gần đây đã khiến nhà cầm quyền CSVN lo ngại cho sự an toàn của lăng ông Hồ Chí Minh, nơi được xem như bất khả xâm phạm và được bảo vệ chặt chẽ nhất ở Việt Nam…

 4. Dao nguyen says:

  Testing

Phản hồi