2 Phản hồi cho “Vùng lên ngư dân Cam Ranh anh hùng”

  1. tt says:

    Vùng lên ngư dân Việt Nam oán hờn!
    Vùng lên nhân dân Việt Nam oán hờn!!!

  2. Spicy says:

    Cả dân-tộc phải vùng lên chớ tại sao chỉ có Cam-ranh.?Xúi dại,ai cũng biết vc luôn tàn bạo với tập thể nhỏ.

Phản hồi