WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Vùng lên ngư dân Cam Ranh anh hùng”

  1. tt says:

    Vùng lên ngư dân Việt Nam oán hờn!
    Vùng lên nhân dân Việt Nam oán hờn!!!

  2. Spicy says:

    Cả dân-tộc phải vùng lên chớ tại sao chỉ có Cam-ranh.?Xúi dại,ai cũng biết vc luôn tàn bạo với tập thể nhỏ.

Leave a Reply to tt