WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:00:pm 22/07/08 Đăng ngày “July 22nd, 2008”

Nhiều giải pháp hay, nếu biết lắng nghe

Nhiều giải pháp hay, nếu biết lắng nghe

Ban lãnh đạo cộng sản này ’’to gan lớn mật ’’ thật. Không biết bao nhiêu vấn đề lớn nhỏ, phức tạp, lưu cữu đối với 3 lĩnh vực chiến lược Trí thức, Thanh niên, Nông thôn, cộng với nền kinh tế tài chính trong cơn lạm phát – khủng hoảng, thế mà giải quyết [...]

04:00:pm 22/07/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Công-Nông-Trí và Nguyên khí quốc gia

Công-Nông-Trí và Nguyên khí quốc gia

(Tham gia thảo luận : Trí thức là ai?) Ở Việt nam ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, năm 1930 Trí thức từng được xếp số 1 trong chuỗi bốn kẻ thù TRÍ PHÚ ĐỊA HÀO cần “đào tận gốc, trốc tận rễ”. Nhưng rồi thế cục xoay vần, năm 2008 này, [...]

09:50:am 22/07/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »