WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:58:pm 28/07/08 Đăng ngày “July 28th, 2008”

Trong mơ tôi khóc xót xa

Trong mơ tôi khóc xót xa

Thay lời giới thiệu: Sắp tới ngày 27-7- ngày Thương binh, Liệt sĩ, cũng là ngày “bới xác, mò xương, đếm khăn tang và đong máu chiến hào” …Năm nào cũng vậy, cứ tới ngày này là tôi lại nhớ anh da diết, mối tình đầu của tôi, tình yêu đầu của tôi. Cho dù [...]

11:58:pm 28/07/08 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »