WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:13:pm 12/02/09 Đăng ngày “February 12th, 2009”

Việt Nam có luật pháp và dân chủ hay không?

Việt Nam có luật pháp và dân chủ hay không?

Vì không có luật?!!! Nên ở những nước (đặc trị – na ná độc tài) này, mọi giá trị đều thay đổi “xoành xoạch“, cái hôm nay đúng thì mai đã sai, cái hôm nay sai thì mai lại đúng! Vấn đề ở chỗ cái nào phù hợp với ý nguyện của người đang cầm quyền và mang lại “lợi nhuận“ cho họ thì đúng, còn cái nào không đáp ứng được điều đó là sai!

11:13:pm 12/02/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »