WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:08:pm 14/02/09 Đăng ngày “February 14th, 2009”

Cuộc đánh tráo ranh ma

Cuộc đánh tráo ranh ma

Vụ án PCI có vẻ như đang được giải toả. Sau hơn nửa năm, bị cáo Huỳnh Ngọc Sỹ đã bị khởi tố và bắt giam, nhà cửa bị khám xét trưa ngày 12-2-2009. Cùng bị khởi tố và bắt giam có trợ lý của ông Sỹ là ông Lê Quả. Tội của 2 ông [...]

03:08:pm 14/02/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »