WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:24:am 20/02/09 Đăng ngày “February 20th, 2009”

Của bóng hình và thân thể

Của bóng hình và thân thể

Từ đó, một số những người “từng giàu có” đang đi vào khủng hoảng tâm thần. Có kẻ thì đi vào lối thoát điên cuồng, như là tự tử. Trong các cộng đồng Á Châu, không ít người mang vào mình chủ nghĩa bi quan, yếm thế, muốn tìm về con đường tôn giáo trốn thoát cuộc đời. Chưa bao giờ mà Phật và Chúa có vẻ lại hiện ra rõ nét trong tâm thức họ như thế.

12:24:am 20/02/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »