WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:41:pm 19/02/09 Đăng ngày “February 19th, 2009”

Tính ưa cãi cọ, chửi bới của người Việt

Tính ưa cãi cọ, chửi bới của người Việt

Nếu chúng ta vô ý đi bộ đụng phải người Mỹ, người ta không cần chúng ta xin lỗi, họ xin lỗi trước: “I am sorry”, sự việc coi như được giải quyết một cách lịch sự, nhẹ nhàng. Nhưng nếu chẳng may đụng phải người Việt, sẽ có một cuộc cãi cọ kéo dài [...]

04:41:pm 19/02/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Việt Nam im re trước sự kiện 30 năm chiến tranh biên giới Việt – Trung

Việt Nam im re trước sự kiện 30 năm chiến tranh biên giới Việt – Trung

ảng chọn con đường im lặng, ngậm miệng ăn tiền. Lịch sử cũng như vong linh của những người nằm xuống vì giữ gìn từng tấc đất biên giới phía Bắc của Tổ quốc sẽ không tha thứ cho đảng.

02:50:pm 19/02/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »