Home » 09:38:am 15/02/09 Đăng ngày “February 15th, 2009”

Về Việt Nam sống?

Về Việt Nam sống?

Gần 20 năm nay từ lúc Việt Nam mở cửa và Mỹ bỏ cấm vận du lịch (1991), chuyện hồi hương về Việt Nam sống, xem ra là một đề tài đáng lưu ý, có nhiều hấp dẫn so với một số người Việt nước ngoài, nhưng cũng gây ra không ít tranh cãi xóc [...]

09:38:am 15/02/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »